Edebiyat Üstüne Yazılar

Murat Belge
Eylül 98
515 syf
9789754706918
38,00TL/Ad KDV Dahil
35,19TL+ %8KDV
Edebiyat Üstüne Yazılar, “hayata bir edebiyatçı olarak başlayan” Murat Belge’nin 1960’lardan günümüze dek yazdığı edebiyat yazılarından oluşuyor. Dönemin egemen sosyalist gerçekçi akımına karşı “dogmatik olmama” çabası ile tanımlanabilir Belge’nin eleştir
Ede­bi­yat Üs­tü­ne Ya­zı­lar, “ha­ya­ta bir ede­bi­yat­çı ola­rak baş­la­ya­n” Mu­rat Bel­ge­’nin 1960’­ lar­dan gü­nü­mü­ze dek yaz­dı­ğı ede­bi­yat ya­zı­lar­ın­dan olu­şu­yor. Dö­ne­min ege­men sos­ya­list ger­çek­çi akı­mı­na kar­şı “dog­ma­tik ol­ma­ma” ça­ba­sı ile ta­nım­la­na­bi­lir Bel­ge­’nin eleş­tir­men­li­ği. De­ği­şik eleş­ti­rel di­sip­lin ve okul­la­rın yön­tem­le­rin­den ya­rar­la­na­rak oluş­tur­du­ğu yak­la­şı­mıy­la me­tin in­ce­le­me­le­ri­ne gi­ri­şi­yor. Ede­bi­ya­tın te­orik me­se­le­le­ri de Bel­ge­’nin uzak kal­ma­dı­ğı bir alan. 

Edebiyat Üstüne Yazılar, Ro­man Üs­tü­ne; Dün­ya Ro­ma­nın­da Son Du­rum; Sa­nat ve Po­li­ti­ka; Sa­nat­çı­lar ve So­run­sal­lar; Es­ki Ede­bi­yat­tan, Me­tin İn­ce­le­me­le­ri ve Epik üs­tü­ne bö­lüm­le­rin­den olu­şu­yor. Bö­lüm baş­lık­la­rın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi, ede­bi­ya­tın ne­re­dey­se tüm veç­he­le­ri­ne gi­rip çı­kan ya­zı­lar­dır bun­lar. Ço­ğu kez yer­le­ri­nin da­ral­dı­ğı­nı his­se­dip fel­se­fe­nin, si­ya­se­tin, ta­ri­hin, eti­kin, gün­de­lik ha­ya­tın ala­nı­na ta­şı­nır­lar. Bu ço­ğul­luk ve da­ğıl­ma gi­bi gö­rün­se de, Bel­ge’nin ya­lın -ya­lın, ama ku­ru ol­ma­yan- üs­lû­bu, on­la­rı sa­hi­ci bir ede­bi­yat eleş­ti­ri­si­nin el­zem öge­le­ri­ne dö­nüş­tür­me­yi ba­şa­rı­yor.