Alışveriş Sepetim

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK 1970'LERDEN GÜNÜMÜZE BİR YEREL YÖNETİM DENEYİMİ

Toplumcu Belediyecilik 1970'lerden Günümüze Bir Yerel Yönetim Deneyimi

9789750532269

Sezgin Sezgin Tuğba Canbulut Der.

Kasım 2021 - 252 Syf.

Etiket Fiyatı : 30.00 ₺

Tükendi

“Tu¨rkiye’nin son derece merkeziyetc¸i siyasi yapısında bir kırılma noktası olarak yerel

siyasetin yu¨kselis¸i de bu belediyecilik modeli ile bas¸layacaktır. Kentli halkın yo¨netime

katılımı, kentsel hizmetlerin yerinden u¨retimi ve dagˆıtımı, kentli halkın ihtiyac¸ları ve

kamu yararını esas alan o¨z kaynak yaratma ve bo¨lu¨s¸u¨mde adalet gibi unsurlar, merkezi

siyasete paralel bir yerel siyasi alanın dogˆmasını beraberinde getirecektir... CHP ic¸inde

devletc¸ilikten halkc¸ılıgˆa dogˆru degˆis¸en so¨ylem ve du¨nyada yu¨kselen o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨

yerel siyasetin de etkisi ile CHP’li belediye bas¸kanlarının toplumcu belediyecilik

uygulamalarıyla, Tu¨rkiye’de yerel siyaset, siyasetin yapısal bir unsuru haline gelecektir.”

Hatice Kurtulus¸

Yerel yo¨netim sec¸imlerinde 1973’te oyların % 37’sini, 1977’de % 41,7’sini alan, 1977’de

67 il merkezinin 42’sini kazanan CHP’nin belediye kadroları, “toplumcu belediyecilik”

anlayıs¸ını gelis¸tirmis¸lerdi. Bu, genis¸ sosyal refah uygulamalarına dayanan ve

“Belediyeler demokrasinin bes¸igˆidir” s¸iarıyla a^deta “yerel hu¨ku¨met” olma kapasitesi

gelis¸tirmeye yo¨nelen bir anlayıs¸tı. Bu kitap, I·stanbul’da Ahmet I·svan, Ankara’da Vedat

Dalokay ve Ali Dinc¸er, Adana’da Ege Bagˆatur, I·zmit’te Erol Ko¨se, C¸anakkale’de Res¸at

Tabak yo¨netimleri o¨rneklerine bakarak, toplumcu belediyecilik deneyimini enine

boyuna inceliyor.

2010’ların ikinci yarısında, CHP’li yerel yo¨netimler toplumcu belediyeciligˆi yenileyerek

canlandırmaya yo¨neldiler. Kitapta, do¨nemin agˆır “vesayet ve velayet” kos¸ulları altında

yu¨ru¨tu¨len bu yerel siyasetin eles¸tirel bir degˆerlendirmesi de yer alıyor.

Sezgin Sezgin ve Tugˆba Canbulut’un hazırladıgˆı derlemede ayrıca Ulas¸ Bayraktar,

Hatice Kurtulus¸, Hu¨lya Ku¨c¸u¨k Bayraktar, I·pek Sakarya’nın yazıları bulunuyor.