Alışveriş Sepetim

MİMARIN SOLUĞU PETER ZUMTHOR MİMARLIĞI ÜZERİNE DENEMELER

Mimarın Soluğu Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler

9786053160335

Metis Yayınları

İhsan Bilgin

Ocak 2019 - 120 Syf.

Etiket Fiyatı : 26.50 ₺

Stokta

İsviçreli mimar Peter Zumthor, 1990’larla birlikte gelen enformasyon ve iletişim yönelimli ikinci postmodern dalgaya en keskin direnci gösteren kültür muhaliflerinin başında geliyor..

İsviçreli mimar Peter Zumthor, 1990’larla birlikte gelen enformasyon ve iletişim yönelimli ikinci postmodern dalgaya en keskin direnci gösteren kültür muhaliflerinin başında geliyor. Yazılı ve sözlü siyasi bir karşı koyuş değil bu; yaptığı işle, söz ve imge dolaşımı üzerine kurulu bu dünyanın umurunda bile olmadığını bir kez daha dışavurmuş oluyor. Üstelik de her seferinde başka bir şekilde: Bir seferinde ilkel toprak kap yapma tekniğine öykünerek, bir başkasında kayaların tektonik dizilişinden ilham alarak, ötekinde ise kereste depolarına sığınarak ya da balık sırtından esinlenerek. Her seferinde malzemeyle ve durumla tamamen kendine has bir ilişki kuran işlerinin tek ortak yanı doğrudan duyulara dokunmak, duyuları uyarmak üzere kurgulanmış olmaları. Bu kitapta Peter Zumthor’un dünyası, kendisine 2008’de mimarlığın Nobeli sayılan Pritzker ödülünü getiren işleri ele alınarak irdeleniyor.

YAZAR HAKKINDA: Or­ta­öğ­re­ni­mi­ni 1960’lar­da İs­tan­bul Er­kek Li­se­si’nde, yük­sek öğ­re­ni­mi­ni 1970’ler­de İTÜ Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’nde yaptı. 1982-2004 ara­sın­da Yıl­dız Teknik Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’nde öğre­tim üye­si ola­rak ça­lış­tı. 1984’te kur­duğu bü­ro­sun­da çok sa­yıda mi­ma­ri pro­je üret­ti. 1990’lar­da Aac­hen RWTH’da Prof. Ger­hard Fehl ile imar, is­kân, ba­rın­ma, yer­leş­me ve kent­leş­me ta­ri­hi ko­nu­la­rın­da ça­lıştı. 1996’da İstanbul’da toplanan Habitat 2’nin danışma kurulundaydı. 2004’te İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si’ne ge­çe­rek Mi­ma­ri Ta­sa­rım Yük­sek Li­sans prog­ra­mının ku­ru­cu di­rek­tö­rü ve daha son­ra 2009’da açı­lan Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’nin ku­ru­cu de­ka­nı ol­du. Sant­ra­lis­tan­bul’da ?şe­hir ser­gi­le­ri­nin kü­ra­tör­lü­ğü­nü ve kitaplarının edi­tör­lüğü­nü üst­len­di. 1987-2002 yıl­la­rı ara­sın­da Me­tis ta­ra­fın­dan yayımlanan Def­ter der­gi­si­nin editörleri arasında yer al­dı. 2011-12’de Taraf gazetesinde köşe yazıları yazdı. Halen serbestiyet.com sitesinde düzenli yazıları yayımlanmaktadır. Başlıcaları, Evidea yerleşmesi (Emre Arolat ve Nevzat Sayın ile birlikte), Şehrizar Konakları (Nevzat Sayın ve Han Tümertekin’le birlikte), Masumiyet Müzesi, Okur Yalısı restorasyonu, Karaca Mağazaları kurumsal mekân tasarımı, Osmanlı Bankası Müzesi olmak üzere çok sayıda uygulanmış mimari tasarımı bulunmaktadır.