Alışveriş Sepetim

Arap Halkları Tarihi

9789754706130

Albert Hourani

Ocak 2020 - 608 Syf.

Etiket Fiyatı : 109.00 ₺

Stokta

Modern Arap tarihinin ve düşüncesinin öndegelen uzmanı Hourani’den bir kaynak eser: Arap halklarının çağlar boyu hikayesi üzerinden Ortadoğu tarihi... Yalnızca Fırat-Dicle’nin güneyini değil Kuzey Afrika’yı da kapsayarak, yalnızca Emevi halifelerini değil.

Modern Arap tarihinin ve düşüncesinin öndegelen uzmanı Hourani’den bir kaynak eser: Arap halklarının çağlar boyu hikayesi üzerinden Ortadoğu tarihi... Yalnızca Fırat-Dicle’nin güneyini değil Kuzey Afrika’yı da kapsayarak, yalnızca Emevi halifelerini değil Bağdat’ın şehir tarihini de anlatarak, yalnızca din savaşlarına değil sınıf oluşumlarına da yer ayırarak, yalnızca Nasır’ın konuşmalarına değil Ümmü Gülsüm’ün şarkılarına da kulak vererek...

 


İÇİNDEKİLER

13   Önsöz 
15   Teşekkür 
17   Tarihler Üzerine Not
19   Giriş  


BİRİNCİ KISIM
 BİR DÜNYANIN OLUŞMASI
 (Yedinci Yüzyıldan Onuncu Yüzyıla)

     BİRİNCİ BÖLÜM
     Eski Bir Dünyada Yeni Bir Güç
27   Arapların içine doğdukları dünya 
33   Şiir dili 
36   Muhammed ve İslam’ın doğuşu 
    
     İKİNCİ BÖLÜM
     Bir İmparatorluğun Oluşumu

45   Muhammed’in halefleri: bir imparatorluğun fethi
49   Şam halifeliği 
57   Bağdat halifeliği
    
     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     Bir Toplumun Oluşumu

63   Siyasal birliğin sona ermesi
69   Birleşmiş bir toplum: ekonomik temeller 
72   İnanç ve din birliği 
82   İslam dünyası 
    
     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
     İslam’ın Eklemlenmesi

87   Otorite sorunu
91   İktidar ve Allah’ın adaleti 
94   Şeriat 
99   Peygamber’in gelenekleri
101  Gizemcilerin yolu 
105  Akıl yolu 

İKİNCİ KISIM
MÜSLÜMAN ARAP TOPLUMLARI
(Onbirinci ilâ Onbeşinci Yüzyıllar
)

     BEŞİNCİ BÖLÜM
     Müslüman Arap Dünyası

113  Devletler ve Hanedanlar 
117  Araplar, Farslar ve Türkler 
120  Coğrafi bölünmeler
127  Müslüman Araplar ve diğerleri 

     ALTINCI BÖLÜM
     Kırsal Kesim

130  Toprak ve kullanımı 
137  Aşiret toplumları

     YEDİNCİ BÖLÜM
     Kentlerde Hayat
142  Pazarlar ve kentler 
144  Kent nüfusu 
147  Hukuk ve ulema 
150  Köleler 
151  Kentteki Müslümanlar ve gayri müslimler
154  Kentteki kadınlar 
156  Kentin nizamı 
160  Kentteki evler 
163  Kentler zinciri 
 
     SEKİZİNCİ BÖLÜM
     Kentler ve Hükümdarları

165  Hanedanların oluşumu 
169  Çıkar birliği  
173  Kırsal kesimin denetimi
178  Siyasal otorite üzerine düşünceler

     DOKUZUNCU BÖLÜM
     İslam’ın Yolları
185  İslam’ın temel ilkeleri 
191  Allah’ın dostları

     ONUNCU BÖLÜM
     Ulema Kültürü

198  Ulema ve Şeriat 
203  Öğretinin aktarılması 
208  Kelâm 
209  El-Gazzali 

     ON BİRİNCİ BÖLÜM
     Ayrışan Düşünce Yolları

214  Filozofların İslamı 
218  İbn Arabi ve teosofi 
222  İbn Teymiye ve Hanbeli Okulu
225  Şiiliğin Gelişmesi 
230  Yahudi ve Hıristiyan öğretisi  

     ON İKİNCİ BÖLÜM
     Saray Kültürü ve Halk
233  Hükümdarlar ve efendiler 
237  Şiir ve öykü
242  Müzik 
245  Dünya anlayışı  


ÜÇÜNCÜ KISIM
OSMANLI ÇAĞI (Onaltıncı-onsekizinci yüzyıllar)
     
     ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     Osmanlı İmparatorluğu

255  Siyasal iktidarın sınırları  
261  Osmanlı hükümeti 
268  Osmanlılar ve İslam geleneği
273  Arap eyaletlerinde hükümet 

     ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
     Osmanlı Toplumları

279  İmparatorlukta nüfus ve servet 
282  Arap eyaletleri 
286  Arap eyaletlerinin kültürü 
291  İmparatorluğun ötesi: Arabistan, Sudan, Fas 
 
     ON BEŞİNCİ BÖLÜM
     Onsekizinci Yüzyılda Değişen Güçler Dengesi

298  Merkezi ve yerel otoriteler 
303  Arap Osmanlı toplumu ve kültürü 
306  İslam dünyası 
308  Avrupa ile değişen ilişkiler

DÖRDÜNCÜ KISIM
AVRUPA İMPARATORLUKLARI ÇAĞI (1800-1939)

     ON ALTINCI BÖLÜM
     Avrupalı Güçler ve Reform Hükümetleri (1800-1860)
315  Avrupa’nın yayılması 
319  Avrupa hâkimiyetinin başlangıcı 
322  Reform hükümetleri 

     ON YEDİNCİ BÖLÜM
     Avrupa İmparatorlukları ve Başat Seçkinler (1860-1914)

330  Bağımsızlığın sınırları 
334  Afrika’nın bölünmesi: Mısır ve Mağrip
337  Hâkim çıkarlar ittifakı 
339  Toprağın denetimi
345  Halkın içinde bulunduğu koşullar
348  İkili Toplum 
 
     ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
     Emperyalizm Kültürü ve Reform
352  Emperyalizm kültürü 
355  Entelijansiyanın yükselişi 
358  Reform kültürü 
363  Ulusçuluğun doğuşu 
365  İslam geleneğinin sürekliliği 

     ON DOKUZUNCU BÖLÜM
     Avrupa Gücünün Zirvesi (1914-1939)
370  Büyük Britanya ve Fransa’nın üstünlüğü 
375  Britanya ve Fransız çıkarlarının üstünlüğü 
378  Göçmenler ve toprak 
380  Yerli seçkinlerin gelişmesi
384  Siyasal anlaşma girişimleri 

     YİRMİNCİ BÖLÜM
     Değişen Hayat ve Düşünce Tarzları (1914-1939)
389  Nüfus ve kırsal kesim 
392  Yeni kentlerde hayat 
397  Ulusçuluk kültürü 
403  Seçkinlerin ve kitlelerin İslamı 

BEŞİNCİ KISIM
ULUS-DEVLETLER ÇAĞI (1939’dan itibaren)

     YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
     İmparatorlukların Sonu (1939-1962)

411  İkinci Dünya Savaşı 
414  Ulusal Bağımsızlık 
424  Süveyş krizi 
428  Cezayir savaşı 

     YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
     Değişen Toplumlar (1940’lar ve 1950’ler
)
433  Nüfus ve ekonomik gelişme 
439  Büyümeden yararlananlar: Tüccarlar ve toprak sahipleri
441  Devletin gücü 
445  Kentteki zengin ve yoksul

     YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     Ulusal Kültür (1940’lar ve 1950’ler)
450  Eğitim sorunları 
454  Dil ve kendini ifade etme 
495  İslami hareketler 

     YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
     Arabizmin Zirvesi (1950’ler ve 1960’lar)
463  Popüler ulusçuluk 
470  Nasırizm’in itibarı 
473  1967 krizi 
 
     YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
     Arap Birliği ve Uyumsuzluk (1967’den itibaren)
479  1973 krizi
482  Amerikan etkisinin üstünlüğü 
487  Arap ülkelerinin birbirine bağımlılığı
490  Araplararası uyumsuzluk 
    
     YİRMİ ALTINCI BÖLÜM
     Manevi Karmaşa (1967’den itibaren)
499  Etnik ve dinsel bölünmeler 
501  Zengin ve yoksul 
505  Kadınların toplumdaki yeri 
508  Bir miras ve mirasın yenilenmesi
514  Rejimlerin istikrarı 
521  Rejimlerin kırılganlığı 

527  HARİTALAR 
       TABLOLAR
551  Peygamber Ailesi 
552  Şii İmamları 
553  Halifeler 
554  Önemli Hanedanlar
556  Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyılda Hükümdar Aileleri 556
557  BİBLİYOGRAFYA 
593  DİZİN